Pozvánka na členskou schůzi spolku Gymnastika Dobříš, z.s., která se bude konat
dne 11.6. 2024 od 17:00,
Místo: kancelář, Pražská 711, Dobříš.

Všichni členové spolku jste srdečně zváni.

Program členské schůze:
 1. Zahájení a přivítání přítomných členů, prezence
 2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
 3. Ověření usnášení schopnosti
 4. Schválení programu členské schůze
 5. Zpráva o celoroční činnosti klubu za rok 2023
 6. Zpráva o hospodaření za rok 2023
 7. Plán činnosti na následující období 2024, nákup nářadí.., dotace..., kurzy na nový školní rok                                                                                   8. Končí volební období  - volba , předsedy, místopředsedy , hospodáře..
 9. Ostatní a diskuze
10. Závěr a ukončení schůze
V Dobříši ...11.5. 2024